Munkastratégia lehetőségekkel


Következtetések és ajánlások 1.

Az új technológiák, a digitalizáció és a robotizálás fokozatos és gyorsan változó bevezetése az üzleti életben — de az bináris opciók mutatója szférában is — jelentős hatással van a termelési rendszerekre, a munkafeltételekre, a munkaerőpiac szervezeti modelljeire, és általában a társadalomra.

Az új ipari forradalom lehetőséget teremt a termelékenység növelésére, valamint az élet és munka minőségének javítására, ha kellőképpen együtt jár az inkluzív és fenntartható, innovációvezérelt növekedésre irányuló politikák megfelelő kombinációjával. A munkahelyekre gyakorolt hatás jelentős lesz: újak jönnek létre, egyesek átalakulnak, míg másokat gyors ütemben újak váltanak fel.

A minőségi alapfokú oktatás, a jó színvonalú és eredményes képzés, az egész életen át tartó tanulás, a továbbképzés és az átképzés szükséges eszközök lesznek munkastratégia lehetőségekkel jövőbeni munkalehetőségek megragadásához és a vállalkozások versenyképességének előmozdításához.

A jövő sikere a készségek egymást kiegészítő jellegében rejlik, és ezalatt nemcsak a digitális, hanem az alapvető, technikai és humán készségek is értendők, amelyek hatékony iskolai rendszereket és jól felkészített tanárokat igényelnek. A munkavégzés új formái esetében azonban — amelyeket az anyagi termelési folyamatok és a digitális technológiák integrációja jellemez — fontos megtartani az emberközpontú megközelítést.

munkastratégia lehetőségekkel

Végül, de nem utolsósorban az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy találjanak módot arra, hogy azok a kiszolgáltatott helyzetű emberek, akik nem lesznek képesek megfelelően reagálni az új, technológiai kor változásaira és növekvő igényeire, ne maradjanak magukra, hanem folyamatos támogatást kapjanak. Bevezetés 2.

munkastratégia lehetőségekkel

A digitalizáció, az automatizálás és az olyan új gazdasági modellek, mint az Ipar 4. Az új technológiák és a digitalizáció jobb személyes életet és munkakörülményeket tehetnek lehetővé, valamint nagyobb egyensúlyt teremthetnek ezek között, ami javítja a termelékenységet és a munkahelyteremtés lehetőségeit, amennyiben ezeket az inkluzív, fenntartható, innovációvezérelt növekedést célzó és az igazságos átmenetre törekvő megközelítés és a politikák helyes kombinációja kíséri.

Néhány meglévő munkahely és tevékenységi terület fejlődésnek fog indulni, míg más, hagyományos munkahelyek eltűnnek, és új tevékenységek jönnek létre.

Valamennyi ágazatban — különböző kombinációban és intenzitással — három jelenség figyelhető meg: a létrehozás, az átalakítás és a mással való felváltás  3.

Továbbra is folyik a vita arról, hogy ez az új munkakörnyezet a munkahelyek számának csökkenését vagy növekedését eredményezi-e.

munkastratégia lehetőségekkel

Az OECD szerint egyes ágazatok gyártás, szállítás, egészségügy, vendéglátás, pénzügy és oktatás foglalkoztatási és üzleti modelljében forradalmi változás fog bekövetkezni. Ugyanakkor a digitalizáció rendelkezik azzal a potenciállal, hogy új munkahelyeket hozzon létre nemcsak az ipari termelési szektorban, hanem munkastratégia lehetőségekkel szolgáltatások terén is. A végeredmény egy integrált szakpolitikai menetrendtől, munkastratégia lehetőségekkel döntésektől, valamint az munkastratégia lehetőségekkel termelési folyamatok és üzleti modellek által felvetett kihívások kezelésére alkalmazott politikáktól, nevezetesen a fiatalok szükséges készségekkel történő felruházásától, továbbá mind a munkát kereső emberek, mind a meglévő munkaerő továbbképzésétől és átképzésétől függ.

  1. Munkastratégiák, amivel nyerő lehetsz
  2. Robert Hogan — a sikeres vezetőkről, a különböző vezetői kihívásokról és a HiPo kiválasztásról, megtartásról Dr.
  3. Online pénzkeresési lehetőség

Az, hogy ezek az új folyamatok és a digitalizáció végeredményben növelni fogják-e a foglalkoztatást, attól függ, hogy az EU-ban működő vállalatok és a munkavállalók mennyire sikeresen tudnak alkalmazkodni a technológiai fejlődéshez, hogy a szociális partnerek együttesen hogyan kezelik a technológiák bevezetését és felhasználását, valamint a szervezeti struktúrák változásait, továbbá hogy az EU és a tagállamok milyen mértékben képesek kedvező politikai és szabályozási környezetet teremteni mind a vállalkozások, mind pedig a dolgozó emberek érdekeinek védelmében  5.

A szociális partnerek szerepe és szakértelme kulcsfontosságú lesz ebben a folyamatban, a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalás munkastratégia lehetőségekkel az adott nemzeti jog és gyakorlat keretei közt döntő szerepet fog játszani.

A kérdés az, hogy miként egészítjük ki a robotokat és az emberi intelligenciát és őrizzük meg az emberközpontú megközelítést mind a mesterséges intelligencia AImind pedig a digitalizáció valamennyi gazdasági ágazatban történő bevezetésében, beleértve az üzleti értékláncokat is  6.

Ezért az aktív munkaerőpiaci politikák és szabályozás keretében az egyik legfontosabb kérdés az, hogy miként lehet új irányt adni az oktatásnak, a képzésnek és az egész életen át tartó tanulásnak egyrészt a munkastratégia lehetőségekkel és a munkaerőpiac igényeihez igazodva, másrészt a magasabb és jobb foglalkoztathatóságra törekedve egy gyorsan változó munkaerőpiaci környezetben, valamint hogy hogyan lehet a helyzethez illeszteni a továbbképzésre és átképzésre vonatkozó munkastratégia lehetőségekkel anyagokat és oktatási pályákat, többek munkastratégia lehetőségekkel a felnőtt munkavállalók esetében.

Ez a kihívás egyenlő mértékben érinti a munkáltatókat és a munkavállalókat, arra kényszerítve őket és a munkaerő-piaci intézményeket is, hogy nagyobb erőfeszítéseket tegyenek az előrejelzés, a tervezés, a finanszírozás és a bitcoin ár dollár diagramban terén.

Az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy foglalkozzanak azzal a komoly problémával, hogy egyre több embernek nincs meg a szükséges iskolai végzettsége, és így nem tud lépést tartani a gyors változásokkal, ami azzal a veszéllyel jár, hogy előbb-utóbb perifériára szorul.

Forex. My 300 pips Profit with Simple News Trading Strategies

A jelenlegi helyzet 3. Az iskolarendszerű oktatás és képzés, illetve az egész életen át tartó tanulás révén szerzett készségek kérdése az utóbbi időben jelentős figyelmet kapott az uniós intézmények és a nemzetközi szervezetek részéről, és több különböző szemszögből is vizsgálat tárgyát képezte a munka világában bekövetkező gyors változások kontextusában. Ebben a véleményben csak a legutóbbi dokumentumaikban szereplő adatok kerültek felhasználásra. Az alábbiakban tárgyalt dokumentumok közül több a termelékenység kérdését tárja fel, és ennek két tényezőjére összpontosít: a készségekre és az új munkaszervezési sémákra.

Mind egyetért abban, hogy az egyik legfontosabb kihívás, amelyet a negyedik ipari forradalom a munkaerőpiac számára jelenteni fog, annak meghatározása lesz, hogy milyen új készségekre lesz szüksége a munkavállalóknak.

A közelmúltban több javaslat és hasznos bevált gyakorlat került megvitatásra. Javasolja a munkastratégia lehetőségekkel digitális politikákhoz megfelelő iránymutatásként megfogalmazott tíz alapvető elv alkalmazását  7és megismétli a témához kapcsolódó, közelmúltban kidolgozott véleményeinek  8 következtetéseit.

Eközben az új európai készségfejlesztési program  9 keretében megkezdődött a kulcskompetenciák uniós keretrendszerének felülvizsgálata, és a Az EGSZB nagyra értékeli, hogy az Európai Bizottság a közelmúltban elfogadott két fontos kezdeményezést: az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslatot, valamint a digitális oktatási cselekvési tervről szóló közleményt  10 ; reméli, hogy az ezekben foglalt iránymutatásokat mihamarabb végrehajtják.

Az OECD két, az utóbbi időben készült jelentése  11 kiemeli a béregyenlőtlenség és a számítógép-használat közötti kapcsolatot — más szóval a technológiai változásnak a szakképzett munkavállalók béreire gyakorolt pozitív hatását —, ami azonban az alacsony képzettségű munkavállalókkal való összehasonlításban tapasztalható bérkülönbségek növekedését, új munkahelyek és képzettségi követelmények különböző példáit, valamint különösen a programozáshoz szükséges IKT-szakismeretek és az általános és kiegészítő IKT-ismeretek iránti növekvő igényt eredményezi.

Ezért az EGSZB megismétli a közelmúltbeli véleményeiben és tanulmányaiban szereplő megállapításokat és ajánlásokat is, különösen azokat, amelyek a munkastratégia lehetőségekkel a hagyományos vállalkozásokra és iparágakra gyakorolt hatásaira  13a munkaügyi kapcsolatok megváltozásának szükségességére  14az atipikus foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók munkafeltételeinek kérdésére  15a keresletalapú gazdaság hatására  16a kormányok politikai intézkedésekben betöltött szerepére és az egész életen át tartó tanulásnak munkastratégia lehetőségekkel jövő szempontjából betöltött jelentőségére összpontosítanak  Az OECD a következő évben indítandó, új foglalkoztatási stratégiáján dolgozik, amelyben egy fejezet a készségekkel és a digitális szakadékkal foglalkozik.

Az EGSZB bizonyos fokú aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a vita tárgyát képező narratívában a kormányoknak szóló szakpolitikai ajánlásoknak nincs valódi hozzáadott értékük. Mivel azonban az OECD még a foglalkoztatási stratégia előkészítő szakaszában van, az EGSZB a készségekre vonatkozó stratégia keretében követi majd a vitát, nem utolsósorban a készségek témájában a jövő év júniusában tartandó OECD-csúcstalálkozóra előretekintve, és arra kéri az Európai Bizottságot, hogy munkáljon ki új közös kezdeményezéseket.

munkastratégia lehetőségekkel

A Világgazdasági Fórum — miközben támogatja a negyedik ipari forradalmat — figyelmeztet arra a lehetséges kockázatra, hogy — egyes előrejelzések szerint — 15 fontosabb fejlett és feltörekvő gazdaságban mintegy 5 millió munkahely tűnhet el ra, amelyeket a jelenlegi becslések szerint nem váltanak fel mások, és felvet néhány megvitatható pontot a készségek stabilitása, az ágazatok nemek közötti különbségei és a munkastratégiák  18 tekintetében. A