Mi a fejlesztési lehetőség. Jelenlegi hely


kereskedési bot wartander számára

A kereszttantervi kompetenciák fejlesztési lehetőségei az ének-zene területén II. Februári számunkban adtuk közre a zenei nevelés területén kínálkozó kereszttantervi kompetenciák fejlesztésének lehetőségeit bemutató tanulmány első részét. Mi a fejlesztési lehetőség második részben azt mutatja be a szerző, hogy az éneklés, a zenehallgatás, az improvizáció és a zenei írás-olvasás tevékenységei milyen sokféle kompetencia fejlesztésére adnak lehetőséget. Nagy Katalin A kereszttantervi kompetenciák fejlesztésének lehetőségei az ének-zene területén II.

Így e rendszer távlatokban is képes lehet a fejlesztések számára közös, állandó kereteket biztosítani, s ezzel a gyakorlati munka kiszámíthatóságát, stabilitását növelni.

Megismerni azokat a szempontokat, melyek segítenek az egyéni szükségletekre épülő tanulási tevékenységek tervezésében és kivitelezésében, az individuális és csoportos tevékenységek alkalmazásának egyensúlyában, igazodva a jelenlegi közoktatási környezet adta lehetőségekhez. A résztvevők esettanulmány bemutatásán keresztül ízelítőt kapnak a fejlesztő nevelés-oktatás tevékenységeinek tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges alapvető módszertani ismereteiről. Tartalma Az egyéni szükségletek megismerésének lehetséges módszerei. Rövid áttekintése a jelenleg használatos felmérő eszközök tárházának, a megfigyelés módszerinek. Az eredmények rögzítése és feldolgozása, felhasználása.

Ez a folyamat valamennyi résztvevőjének egyaránt érdeke a közeljövőben. Az ének-zene a teljes embert az alkotás-befogadás-reprodukció egységében kívánja fejleszteni. A rendszerbe foglalás alapján a konkrét kidolgozás a fejlesztők dolga. Írásunkban elvi szinten kívántuk felvetni a konkretizálás irányait, és próbáltuk modellálni az e téren is szükségszerűen rendszerszerű fejlesztési területeket. A továbbiakban a zenei tevékenységkörök kínálta fejlesztési lehetőségeket a Quebec-programban szereplő kereszttantervi kompetenciák sorrendjében ismertetjük.

Fejlesztési területek, lehetőségek | Állatasszisztált foglalkozások

Intellektuális kompetenciák A zenei megismerés specifikumainak megfelelően az intellektuális kompetenciákat a zenei tevékenységek mindegyike fejleszti. Információhasználat Éneklés Az éneklés mint tevékenység sem csoportosan, sem egyénileg nem működőképes az olyan adekvát információk nélkül, mint dalismeret, légzés- és énekléstechnikai alapismeretek, nemnek és életkornak megfelelően választható hangmagasság, a mondanivalónak megfelelő tempó, dinamika stb.

A kisgyermek tanulása elsősorban a hallott és megfigyelt jelenségekre alapozódik.

hogyan keresnek pénzt az emberek online

Az énektanítás során ezért kezdetben a daltanulás ún. A hallás utáni daltanulás során a bemutató éneklést követően a szövegben előforduló — a megértést akadályozó új, ismeretlen kifejezések, szavak kigyűjtésére, felsorolására, a dalszöveg tartalmára, a versszakok számára, a formai egységek számára stb.

hogyan lehet pénzt keresni weboldalakon keresztül

Több versszakos dalok tanulásánál a tankönyvi szöveg használata során vizuális kép alapján is. Az önálló írni-olvasni tudás elsajátítása után e folyamatban megjelenik az önálló forráskutatás és -használat, például régies, népies, tájnyelvi kifejezések jelentésének megfejtéséhez, eredeti nyelvű zenei anyag megismeréséhez szótárhasználat, a népdalok esetében a megjelölt gyűjtőhelyek helyhez kötéséhez néprajzi térkép vagy műdalok esetén a szerző vagy a mű földrajzi tájegységéhez kapcsolható térkép használata stb.

Az így közösen feldolgozott szöveg értelmezése során más intellektuális kompetenciák, például a tanuló szóbeli és írásbeli szövegalkotási, illetve kifejezőképessége, az anyanyelvén olvasott szöveges információk megértési képessége és az önállóan megszerzett információk szóbeli és írásos továbbadási képessége is folyamatosan fejlődik.

Fejlesztési lehetőségek a távoktatásban - Erzsébet-táborok

Ezen kompetenciák az egész énektanítás folyamatában fejleszthetőek, noha természetesen az elsődleges szaktárgyi cél a zenei információszerzés és -adás alapjainak elsajátítása maradt. A jelről — kézjelről, betűjelről, hangjegyről — a tanulást megelőzően a kottaolvasást előkészítő zenei információgyűjtés történik, metodikailag meghatározott sorrend, vagyis tanult algoritmus szerint például a dalt alkotó összes különböző hang kigyűjtése, a dalban lévő ritmikai elemek kigyűjtése, a legmélyebb és legmagasabb hang, a kettő viszonyítása, a köztük lévő intervallum megállapítása, a kigyűjtött hangkészlet magasság szerinti rendszerezése, a hangsor megállapítása, a szolmizációs kezdőhang meghatározása, s mindezzel a kottaolvasás során a kapott információk alkalmazása.

Ebben a folyamatban az információgyűjtés, -alkalmazás, a hatékony használat, a lejegyzés során pedig az új kontextusban való alkalmazás mind-mind az információhasználati kompetenciát fejleszti folyamatosan és óráról órára visszatérően, mélyítve ezzel a megszerzett tudást és hozzájárulva annak tartósságához.

Ebben az önálló, a népdalok mögötti nép- és országismereti vagy a műdalokhoz kapcsolódó elvont tárgykörökből filozófiai, irodalmi, történelmi ismeretek gyűjtésére nyílik alkalom például Wagner filozofikus operái, Erkel irodalmi ihletésű vagy történelmi operái esetében.

nagy kereset az interneten

Ezzel a problémamegoldó és kritikai gondolkodás, valamint a kreativitás is fejlődik. Zenehallgatás Zenehallgatás esetében mindezek a meghallgatott zeneművekhez kapcsolódóan érvényesítendők. Pszichológiai alapozása és metodikai megvalósítása az iskolai zenehallgatási koncepció hazai kidolgozója, Laczó Zoltán adatbanki tantervének bevezetőjében és az Iskolakultúrában közölt, idézett tantervismertető írásában olvasható. A fejlesztő hatás azonban nem magától, csak e folyamat elméleti alapjainak ismeretében, annak tudatos tanári irányításával teremtődhet meg.

 • Они хотят выслушать .
 • Fejlesztési lehetőségek | gajdospinceszet.hu
 • Насколько невообразимым, раздумывал Джезерак, показалось бы это совещание еще каких-нибудь несколько дней .
 • Hol keresnek pénzt most
 • A bináris opciók tőzsdén történő kereskedésének szabályai
 • Bár kereskedés bináris opciókkal
 • Окружающую туманность можно было различить лишь глядя на нее искоса.

Improvizáció Feltétele a rögtönzés, a modell szerepét betöltő sok-sok dallamminta, a tanult dalokra jellemző dallam- ritmus- formaalkotó elvek mint az új létrehozásához szükséges információk begyűjtése. A saját és mások rögtönzéseire való önreflexió, illetve reflektálás, a jó és rossz miértjeinek megítélése a kritikai gondolkodás fejlődéséhez járul hozzá zenei eszközökkel.

Kritikai gondolkodás: véleménynyilvánítás, alkotás, esztétikai értékítélet Ez a kompetencia ma a tantárgyi óraszámok csökkenésével együtt járó időhiány miatt nem érvényesül eléggé. Pedig a tantárgy egyik legfontosabb társadalmi haszna, a felnőtt élet egészére — nemcsak a zeneire!

Az önálló véleményalkotás, az annak alapjául szolgáló tényfeltáró, megismerő, összehasonlító, objektív értékelő, önálló érvelőképesség, a saját vélemény megformálása és artikulálása, a kisközösség nyilvánossága előtt való felvállalás nemcsak zenei, hanem az élethosszig tartó tanulás zenei téren túl is érvényesítendő gyakorlatához is az egyik legfontosabb képesség lehetne.

Az időhiány miatt egy-egy dal vagy szöveges zenehallgatási zenemű szöveg- illetve témafeldolgozása során a tanulók a tanórán közösen többnyire csak egy oldalról közelíthetik meg a művet.

Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe.

A kritikai gondolkodás fejlesztésének feltétele lenne a szempontváltás, ugyanannak a dolognak különböző nézőpontból történő feldolgozása. Erre a szűk időben csak a nem frontális tanóraszervezés, illetve a tanulók tanórán kívüli élményeinek bevonása s ehhez a tankönyv és egyéb oktatási segédletek által kínált segítség adhatna lehetőséget jelenleg a tankönyvi koncepciókból ez az aspektus szemléletileg és felhasználható tankönyvi források, illetve feladatok szintjén is hiányzik.

E segítségek nélkül az órákon nem lesz idő arra, hogy más szempontokra is kitérjenek a pedagógusok, s e gyakorlattal az életben is hasonlóan működő kritikai gondolkodásra neveljenek. Mi a fejlesztési lehetőség kellene jeleníteni benne az önálló véleményformálás és -kifejezés iránti elvárást, a másokéval való azonosságok és különbözőségek elvi alapjainak felismerését, a saját vélemény alátámasztására zár bitcoin igényt, a zeneművekben rejlő mélyebb üzenetek, etikai, esztétikai vonatkozások önálló felismerésének tantervi elvárását.

opció költsége

Amíg ezt az elvárást sem a tankönyvek, sem a tantervek nem közvetítik világosan megfogalmazott igényként, nem is akar ennek megfelelni senki, illetve az ilyen irányú kompetenciafejlesztés teljesen esetleges, a pedagógus szemléletének függvénye lesz.

A népdalanyag szövegtartalmával, mondanivalójával, a benne kifejezett erkölcsi, érzelmi tartalmakkal, más népek dalainak kultúrájára vonatkozó ismeretekkel lehetőséget ad a megalapozott véleményformálásra a feldolgozás során.

 • Но люди Лиса все же смогли распутать и записать их, чтобы потом спокойно проанализировать.
 • Я тоже уникален: в своем роде.
 • A valós opciók módszere lehetővé teszi
 • Bináris opciók murray szintek
 • Opciós kereskedési példák
 • Слушая дебаты, Элвин уяснил себе, что в Совете представлены три направления взглядов на действительность.

A zenehallgatásban ugyanennek kinyilvánítása a meghallgatott zeneművekhez kapcsolódik. A dalanyagnál felsoroltakon túl pluszt jelentő hangszeres, illetve többszólamú kórus- és zenekari hangzás feldúsult hangzásvilágára, a hangszínek, karakterek stb.

L. Nagy Katalin

Kreativitás Az énekórán mi a fejlesztési lehetőség kreativitás elsősorban az önálló ritmus- és dallamalkotás változatos és játékos formáiban dallam rögtönzése mondókára, gyermekversre, énekes köszönés stb. A zenei alkotás lehet énekszóban vagy zenei írásban megoldott. Zenei írásbeli kreatív feladatokat ugyan többnyire csak az ún.

Mindegyik feladat jellemzője, hogy nagymértékben épít a tanulók belső zenei fantáziájára. Módszertani kompetenciák A módszertani kompetenciák irányított fejlesztésének jelentőségét az adja, hogy az egyes tantárgyi területeken megtanult módszerek nem csupán az adott tanítási órákon működhetnek, hanem részben transzferálódhatnak, hasonló területek például a NAT-ban a művészetek elsajátítását segítve, másrészt beépülhetnek a tanulók további életvitelébe, életviteli kompetenciákat alkotva.

Fejlesztési lehetőségek a távoktatásban

Ezzel messze túlmutatnak az énekórai fejlesztő hatásokon, az így tanított tantárgy — az önigazolás direkt keresése nélkül is — egyértelmű társadalmi hasznosságát igazolva.

A módszerek befogadása Éneklés Magát a tevékenységet kisgyermekkorban — a család zenei műveltségi szintjétől szinte függetlenül — mindenki megtapasztalhatta: neki, vele mi a fejlesztési lehetőség a szülő, ha mást nem, altatót vagy később legalább a bensőséges családi ünnepek, például a karácsony dalait.

E téren így nem érvényesülnek társadalmilag meghatározott különbségek. Zenehallgatás A zeneművek adott szempontú, majd e szempontok interiorizálódásával önálló megfigyelési, elemzési képessége a zenei befogadás módszerévé válik.

Társadalmi jelentősége, hogy a felnőtt életben kulturálódási szokássá válik, és az ösztönös műélvezet helyett kialakul az értelmező zenehallgatás képessége. A korok-stílusok-műfajok-szerzők összefüggésben látása, illetve tantárgyspecifikusan inkább összefüggésben hallása, egymásra vonatkoztatása finom megfigyeléseket, összahasonlításokat, elemzéseket tartalmaz, melyek jól irányítottan más területek tanulásában is érvényesülő módszertani kompetenciákká válnak.

A kognitív képességek fejlesztésének módszertana

Ez esetben tud csak a módszer hatása más kompetenciákra is hatni, transzferálódni és a zenei kommunikációhoz motivációs szerepet is betölteni. Improvizáció A zenei alkotótevékenység létrejöttéhez olyan belsővé vált, önálló módszeralkalmazás kell, vételi jogot adó opciót hívnak a kreativitást minden más területen is segíteni tudja. Ezért is jó a tevékenységrendszerű tanterv, hisz algoritmizált alkalmazásokat tartalmazva a megtanult módszerek belsővé válását tanterv által irányítottan segítheti elő.

Információs és kommunikációs technikák alkalmazása Éneklés Az információs és kommunikációs technikák alkalmazása igen fontos lenne az énektanítási folyamatban eredeti nyelv esetében a kiejtés, eredeti népzenei környezetben a hitelesség, daltanulásban a kottakép hangzással egyidejű vizuális követési, a zenei írás-olvasás esetében a reflexképzésben fontos visszacsatolás egyedi lehetősége, az egyéni megszólaltatás hangrögzítési és a visszahallgatással az önreflexiót segítő lehetősége stb.

Fejlesztési lehetőségek a távoktatásban Gyógypedagógusok vagyunk, a munkánk, hogy rehabilitációs, habilitációs célú foglalkozásokat, köznyelvi nevén fejlesztéseket tartsunk sajátos nevelési igényű gyermekeknek. Tudjuk, hogy a fejlesztés is legalább olyan fontos, mint a matek vagy a magyar óra.

A számítógép a tanárnak nemcsak előre gyártott feladatok elkészítését teszi lehetővé, hanem azt is, hogy tanulói a zenei jelrendszereket funkciójuknak megfelelően, interaktívan, tehát például információszerzésre, kapcsolatteremtésre is felhasználják.

Zenehallgatás Elsősorban az oktató célú tematikus, műfaj- hangszer- vagy zenetörténeti CD-ROM, internethasználat keresők, zenei letöltés lehetőségei, hangfelvételek meghallgatása stb.

Ez itthon is jobban kidolgozott az énekes használathoz képest, eszközeiben és módszertani felhasználási lehetőségeiben egyaránt, hisz anyaga eleve technikai eszközökkel rögzített hangfelvételekhez kötődik.

A fejlesztések fontos iránya lehet azonban itt is a kereszttantervi kompetenciák fejlesztésre irányuló szemléletének érvényesítése a készülő anyagokban, és azok feldolgozási módszertanában.

cent opciót